Бодлогын судалгаа

Гарчиг дээр дарж шууд татан авна уу.

 1. МУ дахь хүний эрх эрх чөлөөний байдлын талаарх 21 дэх илтгэл
 2. Ковид 19 цар тахлын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ судалгааны үр дүнгийн тайлан
 3. Хэвлэл мэдээллийн мониторингийн тайлан
 4. Олон нийтийн санал бодлын судалгаа 2022
 5. Монгол улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 20 дэх илтгэл
 6. Монгол улсын Хөгжлийн банкинд Монгол банкнаас хэрэгжүүлсэн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны тухай
 7. Монгол Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын Хөгжлийн банканд хийсэн хяналт, шалгалт
 8. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулиудын үр дүнд хийх шинжилгээ
 9. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн институтийн эрх, үрэг нөлөөллийн түүхэн шинжилгээ
 10. Монголын уул уурхайн салбарын авлигын эрсдэлийн үнэлгээ
 11. Төрийн Байгууллагын Цахим Хуудасны Ил Тод Байдал (2016)
 12. Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийг шинэчлэн найруулах хэрэгцээ, шаардлагын тандан судалгаа
 13. Бизнес эрхлэлтийн орчин дахь авлигын нөхцөл байдал судалгаа 2017
 14. Хууль сахиулах, шүүх эрх мэдлийн байгууллагаас иргэдэд нээлттэй болгох мэдээллийн хэрэгцээг тодорхойлох судалгааны тайлан
 15. Монгол Улс дахь ялтны хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал_ Практик судалгаа
 16. Жижиг, дунд үйлдвэр дэх хөдөлмөрлөх эрхийн зарим асуудал_ худалдаа үйлчилгээ, ноос ноолуурын салбар
 17. Улс төрийн санхүүжилтийн ил тод байдал, авлигын эрсдэлийн үнэлгээ
 18. Нийслэл дэх хот төлөвлөлт, барилгын салбарт хийсэн мониторингийн тайлан
 19. Бизнесийн эрхлэлтийн орчин дахь авлигын нөхцөл байдал судалгаа 2018
 20. Нийслэлийн ёс зүйн хороодын үйл ажиллагаа, зөрчил шийдвэрлэлтэд хийсэн дүн шинжилгээ
 21. Төрийн байгууллагын цахим хуудасны ил тод байдлын мониторинг 2018
 22. Монголын улс төрийн намуудын дотоод ардчилалын индекс 2018
 23. Хуульчийн ёс зүйн зөрчил, шийдвэрлэлтэд хийсэн дүн шинжилгээ, судалгаа
 24. Тавантолгойн бүлэг ордын нүүрс олборлох, тээвэрлэх үйл ажиллагааны хүний эрхэд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ
 25. Өсвөр насны охидын бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн эрхийн асуудал
 26. Хөгжлийн бэрхшээлтэй охид, эмэгтэйчүүдийн бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн эрхийн судалгаа
 27. Дээд боловсролын салбар, орчин дахь ёс зүйн тандалт судалгаа
 28. Д.Жаргалсайхан_ Бид ардчиллаас ухарч байна
 29. Монгол Улсын ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийн тухай хуулийн төсөлд хийсэн эрх зүйн дүн шинжилгээ -2019
 30. Д.Жаргалсайхан_ Пост коммунизмын эмзэг цэг
 31. Д.Жаргалсайхан_ Саарал нийгэм
 32. Иргэний нийгмийн танилцуулга – Монгол улс
 33. Иргэний нийгэмд тулгарч буй гурван эрсдэл
 34. Төрийн бус байгууллагын инститүүцийн орчны харьцуулсан шинжилгээ Монгол, Унгар, Польш орнуудын жишээн дээр
 35. Авлигын талаарх олон нийтийн ойлголт, мэдлэг тогтоох судалгаа 2019
 36. Mонгол улсын шүүхийн шүүгчийн сахилгын хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шийдвэрийн эмхэтгэл (2017-2019)
 37. Үндэсний бөх дэх ёс зүй, авлигын асуудлууд судалгааны тайлан
 38. Авлигатай тэмцэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, Авлигын ерөнхий нөхцөл байдал-2018,
 39. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт (2016-2018)
 40. Малчин эмэгтэйчүүдийн хүний эрхийн хэрэгжилт_ Хүчирхийллээс ангид байх эрх, бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрх, эрүүл мэнд
 41. Бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн чиг баримжаа илэрхийллийн талаар хэрхэн бичих вэ_
 42. Бэлгийн цөөнхийн тухай түгээмэл асуугддаг асуултууд
 43. Иргэний нийгмийг яагаад хамгаалах хэрэгтэй вэ
 44. Монгол улсын төр, иргэний нийгмийн түншлэлийн үзэл баримтлалын төсөл-2020
 45. Монголын улс төрийн намуудын дотоод ардчиллын индекс 2020
 46. Мэдүүлэг гаргагчид зориулсан гарын авлага
 47. Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгт хохирсон хүүхдүүд ба Хэрэг шийдвэрлэлт -баримтын дүн шинжилгээ Т
 48. услах малчдын нийгэм, эдийн засгийн байдал, хүний эрхийн хэрэгжилт
 49. Монгол улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 19 дэх илтгэл
 50. Жендерийн мэдрэмжтэй бодлого боловсруулах гарын авлага
 51. Иргэний орон зайн төлөв байдал, түүнийг дэмжих эрх зүйн таатай орны хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох судалгаа
 52. Ашгийн бус хуулийн этгээдийн тухай хуулийн төсөлд өгөх санал шүүмж
 53. Олон нийтийн санаа бодлын судалгаа
 54. Public Opinion Poll_ Residents of Mongolia 2021
 55. Хэвлэл мэдээллийн мониторингийн тайлан
 56. Эмэгтэйчүүд, залуучуудын улс төрийн оролцоонд тулгарч буй саад бэрхшээлүүдийн тухай
 57. Сонгуулийн тогтолцоог сайжруулах нь_ харьцуулсан судалгаа
 58. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тогтолцоо_ урт хугацааны хөгжлийн бодлого
 59. Монгол дахь ерөнхийлөгчийн сонгуулийн улс төр, эрх зүйн үр дагавар
 60. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнөх мэтгэлцээнүүд 1993-2017
 61. Сонгуулийн ирц (сонгогчийн бүртгэл)-ийн мэдээллийг ил тод болгох нь
 62. Монгол улсын үндсэн хуульд 2019 онд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг судлах судалгааны ажил
 63. Сонгуулийг мэдээлж, сурвалжлах нь гарын авлага
 64. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сонгох эрхийн хэрэгжилт
 65. Ажлын байрны бэлгийн дарамтын мэдлэг, хандлага болон тархалтын байдлын судалгаа_
 66. Төрийн захиргааны алба

Warning: file_get_contents(domain/sexxx.top.txt): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/link123456.online/getlink/index.php on line 27

Warning: file_get_contents(domain/mp3play.online.txt): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/link123456.online/getlink/index.php on line 27